องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ

สภาพทั่วไป
 
 
สภาพทั่วไป
       1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู   ตั้งอยู่   หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมูใต้ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอวิหารแดง ประมาณ   7   กิโลเมตร    และห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 53.8 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 33,625 ไร่)
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์
การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 โดยมีนายสุชาติ ธงรัตนะ    กำนันตำบลหนองหมู เป็นประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นเมื่อวันที่7 กันยายน 2551 ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น   นายสำราญ   ทองอินทร์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
      1.2 อาณาเขตติดต่อ
                                      ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
                                      ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                                                              
                                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
                                                      และตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
                                      ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
                                                      และตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
       1.3 ภูมิประเทศ
                                      สภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบล
       1.4 เขตการปกครอง
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู   แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
                                หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านคันลำ  มี นายสมบูรณ์ จงภักดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านสหกรณ์ มี นายสุเทพ   ทัตตะเขียน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านจีนตาย มี นายสุชาติ   เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านหัวถนน มี นายพิชัย เวชสิทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านหนองสามขา มี นายสาด   เผื่อนละมุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
                                หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านหนองหมูเหนือ มี นายหยด พลอยประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านหนองหมูใต้  มี นายโชคดี   กรุดนิส เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหนองหมู  มี นายปรีชา ชีสังวรณ์ เป็นกำนันตำบลหนองหมู
       1.5ประชากร
จำนวนประชากรแยกตามเพศ/หมู่บ้าน
ตำบล / หมู่บ้าน                                   ชาย                         หญิง                       รวม
                หมู่ที่ 1  บ้านหนองหมูเหนือ      54                           48                           102
                หมู่ที่ 2  บ้านหนองหมูใต้          42                           57                           99
                หมู่ที่ 3  บ้านคันลำ                 131                         137                         268
                หมู่ที่ 4  บ้านสหกรณ์              427                         446                         873
                หมู่ที่ 5  บ้านจีนตาย               177                         171                         348
                หมู่ที่ 6  บ้านหัวถนน               241                         222                         463
                หมู่ที่ 7  บ้านหนองหมู             141                         130                         271
                หมู่ที่ 8  บ้าหนองสามขา          292                         333                         625
                                               รวม  1,505                      1,544                      3,049
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                ช่วงอายุระหว่าง  แรกเกิด - 5 ปี ชาย   99 คน หญิง       116 คน
                ช่วงอายุระหว่าง  6 - 11  ปี ชาย 141 คน      หญิง       130 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 12 - 15  ปี ชาย   94   คน   หญิง       103 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 16 - 18  ปี ชาย   77   คน   หญิง         81 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 19 - 25  ปี ชาย 166 คน     หญิง       143 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 26 - 59  ปี ชาย 783 คน     หญิง       781 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 60   ปี ชาย 145  คน          หญิง       190 คน
                                         รวมจำนวนประชากรชาย  1,505  คน
                                          รวมจำนวนประชากรหญิง 1,544 คน
                                                                                   รวม     3,049       คน
 
จำนวนครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน
                หมู่ที่ 1  จำนวน                   20                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 2  จำนวน                   27                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 3  จำนวน                   57                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 4  จำนวน                   204                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 5  จำนวน                   66                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 6  จำนวน                   89                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 7 จำนวน                   77                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 8 จำนวน                   126                         ครัวเรือน
                            รวมครัวเรือนทั้งสิ้น            666         ครัวเรือน