องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ

สภาพทั่วไป
 
 
สภาพทั่วไป
       1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  ตั้งอยู่เลขที่ 93  หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอวิหารแดง ประมาณ  10  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 42.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 53.8 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 33,625 ไร่)
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์
การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 โดยมีนายสุชาติ ธงรัตนะ  กำนันตำบลหนองหมู เป็นประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2555 ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น   นายอนันต์ชัย  เกียรติสมาน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
      1.2 อาณาเขตติดต่อ
                                      ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
                                      ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                                                              
                                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
                                                      และตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
                                      ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
                                                      และตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
       1.3 ภูมิประเทศ
                                      สภาพทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบล
       1.4 เขตการปกครอง
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู   แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
                                หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านคันลำ  มี นายสมคิด จงภักดี เป็นกำนันตำบลหนองหมู
                                หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านสหกรณ์ มี นายสุรินทร์ น้อยคำมูล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านสรา้งบุญ มี นายสุชาติ   เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านหัวถนน มี นายบุญเรือน ดาวเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านหนองสามขา มี นายพิเชษฐ์ กิจนิยม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
                                หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านหนองหมูเหนือ มี นายมนตรี พลอยประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านหนองหมูใต้  มี นายโชคดี   กรุดนิส เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                                หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหนองหมู  มี นายวิเชียร ถีรวงษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
       1.5ประชากร
จำนวนประชากรแยกตามเพศ/หมู่บ้าน
ตำบล / หมู่บ้าน                                   ชาย                         หญิง                       รวม
                หมู่ที่ 1  บ้านหนองหมูเหนือ       53                           59                        112
                หมู่ที่ 2  บ้านหนองหมูใต้          73                           67                        140
                หมู่ที่ 3  บ้านคันลำ                160                         167                       327
                หมู่ที่ 4  บ้านสหกรณ์              493                         499                       992
                หมู่ที่ 5  บ้านจีนตาย               174                         174                       348
                หมู่ที่ 6  บ้านหัวถนน               221                         233                       454
                หมู่ที่ 7  บ้านหนองหมู             111                         124                       235
                หมู่ที่ 8  บ้าหนองสามขา           307                         362                       669
                                               รวม  1,592                      1,685                      3,277
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
                ช่วงอายุระหว่าง  แรกเกิด - 5 ปี   ชาย   93  คน       หญิง 113 คน
                ช่วงอายุระหว่าง  6 - 11  ปี       ชาย  118 คน       หญิง 119 คน
                ช่วงอายุระหว่าง 12 - 15  ปี      ชาย   84  คน       หญิง  96  คน
                ช่วงอายุระหว่าง 16 - 18  ปี      ชาย   43  คน       หญิง  53  คน
                ช่วงอายุระหว่าง 19 - 25  ปี      ชาย  165  คน      หญิง 165  คน
                ช่วงอายุระหว่าง 26 - 59  ปี      ชาย  842  คน      หญิง 847  คน
                ช่วงอายุระหว่าง 60   ปี            ชาย  246  คน      หญิง 293  คน
                                         รวมจำนวนประชากรชาย  1,592  คน
                                          รวมจำนวนประชากรหญิง 1,685 คน
                                                                                   รวม     3,277       คน
 
จำนวนครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน
                หมู่ที่ 1  จำนวน                  33                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 2  จำนวน                  59                           ครัวเรือน
                หมู่ที่ 3  จำนวน                  115                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 4  จำนวน                  298                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 5  จำนวน                  105                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 6  จำนวน                  126                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 7 จำนวน                   151                         ครัวเรือน
                หมู่ที่ 8 จำนวน                   212                         ครัวเรือน
                            รวมครัวเรือนทั้งสิ้น            1099         ครัวเรือน