องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ

สภาพทางสังคม
 
                   
การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน   3    แห่ง ดังนี้
              โรงเรียนวัดสร้างบุญ (ประถมศึกษา 1-6)  สถานที่ตั้ง  หมู่ 5
              โรงเรียนบ้านหัวถนน (ประถมศึกษา 1 - 6) สถานที่ตั้ง  หมู่ 6
              โรงเรียนวัดคลองใหม่ (ประถมศึกษา 1- 6) สถานที่ตั้ง  หมู่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหนองหมู จำนวน 2  ศูนย์
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างบุญ  ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านจีนตาย
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวถนน  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านหัวถนน
สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4  แห่ง
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านคันลำ
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 4บ้านสหกรณ์
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหัวถนน
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองหมู
วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
               วัดคลองใหม่ บริเวณ หมู่ 3 บ้านคันลำ
               วัดสร้างบุญ  บริเวณ หมู่ 5 บ้านจีนตาย         

 
การสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองหมู
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์
    
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูมีรถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1   คัน และเรือท้องแบน จำนวน   2 ลำ   และหอกระจ่ายข่าวตั้งอยู่ หมู่ 1, 2,3,4,5,6 และเสียงตามสายหมู่ 8 และมีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน   110   คน