องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 ทรัพยากรธรรมชาติ                                 
ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
- คลองบางกง
- คลองลำศาลา
- คลองแม่น้ำไน
- คลองลาดปลาเค้า
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   ได้แก่
                - คลองชลประทาน
                - คลองหกวา หมู่ที่ 8
                - คลองทางกระบือหรือคลองรุจิณรงค์ หมู่ที่ 7
                - คลอง 33 หมู่ที่ 5- 6
                - คลอง 26 หมู่ที่ 3       
 ลักษณะดินที่พบโดยทั่วไป   ในอำเภอวิหารแดงส่วนมากเป็นดินเปรี้ยวและเป็นบริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่มากนัก    ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่และไม้ผล