วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวทีและเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง