วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปั้มบาดาล) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง