องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารเแดง จังหวัดสระบุรี : www.nongmoosao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ

สำนักงานปลัด
 

ส.ต.ท.หญิงลำพา กายเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู

นางสาวรุ่งศรี  คงสมบูรณ์  

นาบอัครเดช  ทองชัย  

สิบเอกสนธยา  ชื่นวิโรจน์ 

หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

นางวันเพ็ญ  สะใบบาง 

นางสาวเสาวนี บุญมี

ว่าง

นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขวัญเรือน คำพิมพา
นายแสงประทีป  สุดโธ นางสาวจันทร์ทิมา เฉลยศิลป์ 
เจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 

นางสาววิมลรัตน์  แปลงศรี

นางสาวคณิศรา  ทองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.หนองหมู